Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 852

data

1599 abril 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Crespiera de Moia, Joan Ferrer

tipologia

Venda de cases

regest

Pere Joan Crespiera, fill i hereu del difunt Pere Joan Crespiera, ciutada de Barcelona, resident a Moia, ven a Joan Ferrer, barber de Moia, una casa ubicada al carrer que va a la pla?a de la vila pel preu de 15 lliures.

notari

Francesc Castera, prevere de Moia.

testimonis

Gabriel Argemir, pages. Jaume Corona, carnisser de Moia.

poblacio

mides

Moia 50,5 x 37,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio