Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 953

data

1623 novembre 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Sellares de Talamanca

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antic Sellares, hereu i propietari del mas Sellares de la parroquia de Santa Maria de Talamanca i la seva esposa Maria, venen a la comunitat de canonges i preveres de Moia un censal mort de 100 sous anuals de pensio pel

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Lluis Mulnis. Bernat Berenguer, pagesos de Manresa

poblacio

mides

Talamanca 83 x 76 cm

observacions

Es donen els limits i aforntacions dels masos Sellares i Roquera. S'adjunta apoca i presa de possessio.
Tornar al llistat

administracio