Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 974

data

1564 maig 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Agnes Menjalona, vidua de Guillem Menido, pages de Moia i Gabriel Canudes, prevere de de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Agnes Menjalona, vidua de Guillem Menido, pages de Moia i el seu fill Antoni venen un censal mort aGabriel Canudes, prevere de Moia, de 21 sous anuals de pensio pel preu de 21 lliures.

notari

Miquel Vilarrassa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Vilarrassa, prevere. Joan gigiet, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 30 x 64 cm

observacions

S'adjunta apoca. Fragment de document. Falta l'inici.
Tornar al llistat

administracio