Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 480

data

1501 maig 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Saiol i Pere Comelles de Moia. Pere Vilarobir

tipologia

Venda de censal mort

regest

Miquel Saiol i el seu fill Pere Comelles, alies Saiol, pagesos de Moia venen a Pere Vilarobir, mercader de Barcelona, resident a Moia un censal mort de 12 sous anuals de pensio pel preu de 12 lliures.

notari

Joan Graus, prevere de Moia

testimonis

Pere Torrentaller, prevere de Sant Joan d'Olo. Francesc Posaltes, alies Casademunt, sagrista de Sant Feliuet de Terrassola.

poblacio

mides

Moia 54 x 66,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio