Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 669

data

1565 mar? 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Mossell, de Calaf. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Mossell, fill d'Antoni Mossell, paraire de panys de llana de Sant Jaume de Calaf, ven un censal mort de 50 sous anuals de pensio a la comunitat de clergues de Moia pel preu de 50 lliures.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Arguilagars, pages de Moia. Antoni Soler, sabater de Sant Pere de Bart

poblacio

mides

Moia 57 x 69 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio