Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 676

data

1567 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Molins de Manresa. Gabriel Canudes de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Molins, teixidor de panys de llana de Manresa, crea un censal mort amb Gabriel Canudes, prevere de Moia, rector de la parroquia de Sant Feliu de Rodors de 14 lliures a rao de 14 sous anuals de pensio

notari

Joan Sobrebals, notari de Moia

testimonis

Bartomeu Crespi, paraire de Moia i Pere Brotons, prevere

poblacio

mides

Moia 56 x 44 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio