Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 725

data

1575 octubre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Parer de Moia. Comunitat de Clergues i preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Parer, paraire de llana de Moia, hereu i propietari dels bens que foren de Salvador Parer de Moia, ven un censal mort de 104 lliures a la comunitat de clergues i preveres de Moia a rao de 104 sous de pensio anual

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jeronim Argemir, pages, Francesc Canudes, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 48 x 50 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio