Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 735

data

1576 abril 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarasau i Francesc, de Moia, Jaume Gener de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Antoni Vilarasau i el seu fill Francesc, paraires, hereus i propietaris del mas Vilarasau de Moia, estableixen en emfiteusi a Jaume Gener, paraire de llana de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat la Coma d'en

notari

NULL

testimonis

Jaume Parer. Antic Mas, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 43,5 x 43 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio