Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 749

data

1578 abril 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Parer de Moia. Comunitat de clergues i preveres de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Parer, paraire de panys de llana de Moia i els seus, venen un censa mort de 16 lliures, a la comunitat de preveres i clergues de Moia, a rao de 16 sous anuals de pensio.

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

Esteve Rosdell, alies Sarumar, teixidor, Cipria Pla, boter de Moia

poblacio

mides

Moia 63 x 55 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio