Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 002

data

1130 maig 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Poc i Pon?

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Poc, el seu fill Pere i la seva esposa Maria venen a Pon? i a la seva esposa Arsendis de forma perpetua una pe?a de terra del mas Soler que pertany a Sant Benet de Bages. El preu de la venda es de 40 sous en moneda

notari

Pere, prevere de Granera

testimonis

Bernat Despla

poblacio

mides

Marfa 14,5 x 13 cm

observacions

Dins el document trobem una equivalencia monetaria: 40 sous en moneda barcelonesa equivalen a 1 mancus de plata.
Tornar al llistat

administracio