Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 025

data

1263 abril 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Maria Gramodia i Pere Soler

tipologia

Venda de moli

regest

Maria Gramodia i el seu fill Pere venen a Pere Soler de Marfa i els seus, la seva part del moli Jussa que per herencia tenen del mas Colomer per 8 sous en moneda barcelonesa

notari

NULL

testimonis

Bartomeu, clergue de Ferrerons. Guillem Pla

poblacio

mides

Marfa 21 x 24 cm

observacions

S'especifica que el mas Colomer es troba a la parroquia de Marfa i es propietat del monestir de Sant Benet de Bages.
Tornar al llistat

administracio