Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 071

data

1320 novembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Planella de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Bernat Planella, resident al carrer inferior de la vila de Moia. Tria com a marmessors a Arnau Marcer, prevere beneficiat de Santa Maria de Moia, a Bernat Planella de Moia, i a Arnau Manyosa, notari de Moia.

notari

NULL

testimonis

Raimon Planella. Pere de Cueri?a. Bonanat de Santama?. Arnau Puig.

poblacio

mides

Moia 48,5 x 26,5 cm

observacions

No es dona la data del trasllat. Tampoc es copia el nom del notari. Sembla ser una copia simple.
Tornar al llistat

administracio