Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 130

data

1345 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Planella de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Bernat Planella de Moia. Anomena marmessors al seu fill Joan Planella i al seu germa Ramon a Bernat Salomo, prevere beneficiat de Moia i a la seva esposa Elisenda.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Bernat cercle. Berenguer Riudavellanes. Bernat Montvert. Berenguer Pinto. Bernat Salavert. Berenguer Vila. Pere Aranyo. Bernat Rubio

poblacio

mides

Moia 60 x 55 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio