Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 135

data

1346 novembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Pla, prevere de Sant Pere de Ferrerons

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bernat Pla, prevere de Sant Pere de Ferrerons funda un aniversari a l'esglesia de Moia. A tal fi concedeix un cens de 15 sous anuals que rep d'una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Camp Rubio i que li paga Ramon Cas

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Berenguer Pla, prevere. Ramon Pla de Moia. Pere Sala. Pere Vall. Ramon Vall de Ferrerons

poblacio

mides

Moia 37 x 18,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio