Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 138

data

1348 maig 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Elisenda, esposa de Bernat Planella de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament d'Elisenda, esposa del difunt Bernat Planella, resident al carrer inferior de Moia. Anomena marmessors a Pere Cerverissa, germa seu i al seu fill Arnau Planella. Tria sepultura al cementiri de Moia. Fa diverses

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Jaume Sant Feliu. Jaume Puigalt. Mateu del Pla de Sant Marti. Pere Farigola. Bartomeu Pla

poblacio

mides

Moia 29,5 x 27 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio