Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 267

data

1398 novembre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Pla i Jaume Soler de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Berenguer Pla ven a Jaume Soler, prevere de Moia un tros de terra ubicat prop del coll de Passarell, al costat del cami que va a Passarell, pel preu de 30 sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Basto, sabater de Moia. Ramon Soler, prevere de l'Estany.

poblacio

mides

Moia 51 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio