Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 353

data

1426 novembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilavendrell i Jaume Soler, preveres de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Pere Vilavendrell, prevere de Moia a Jaume Soler, prevere beneficiat de Moia pel pagament de 12 lliures en concepte de la venda d'una casa ubicada al lloc anomenat Palau, darrera de l'esglesia de Moia

notari

Pere Artigues, notari de Moia

testimonis

Mateu Anglada, preposit del monestir de Sant Tome de Monistrol i Jaume Vilar, notari de Vic.

poblacio

mides

Moia 26 x 19 cm

observacions

Aquesta casa te establert un cens de 15 sous anuals a l'altar de Sant Joan de Moia
Tornar al llistat

administracio