Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 332

data

1416 juny 19

dataTrasllat

NULL

actuants

La Confraria de Santa Maria de Moia i Jaume Soler, prevere de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Condamines i Joan Basto de Moia, com a capitans de la Confraria de Santa Maria de Moia, i executors del testament d'Antoni Muntaner, rector de Basora, venen a Jaume Soler, prevere de Moia, una pe?a de terra ubicada

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Joan Antius de Moia. Bartomeu Balella d'Olo.

poblacio

mides

Moia 43 x 35 cm

observacions

La pe?a de terra es propietat de la Confraria, hereva d'Antoni Muntaner.
Tornar al llistat

administracio