Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 337

data

1337

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Clapers i Nicolau Sola de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Berenguer Clapers, tutor dels fills de Francesc Pujol, ven un tros de terra ubicat al lloc de Cartelles a Nicolau Sola de Moia pel preu de 25 sous.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Vilavendrell, prevere de Moia. Bonanat Ventaiol de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 52,5 cm

observacions

Aquesta pe?a de terra te establert un cens de 4 sous anuals destinats a un aniversari a l'esglesia de Moia
Tornar al llistat

administracio