Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 342

data

1421 novembre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Narcis Viader i Pere Cuc d'Angles

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Narcis Viader de la parroquia de Sant Lloren? al seu sogre Pere Cuc d'Angles pel pagament de 80 lliures en concepte de dot esponsalici per la seva esposa Florencia, filla de Pere Cuc.

notari

Joan Tufarer, notari d'Angles

testimonis

Narcis Caldeduch, pages de Brunyola

poblacio

mides

Angles 30,5 x 16 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio