Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 378

data

1440 abril 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Cerverissa, prevere de Moia i Gispert Pla de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Cerverissa, prevere beneficiat de Moia, hereu dels bens que foren de Ramon Cerverissa, ven a Gispert Pla de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Tries de Moia pel preu de 15 lliures i 10 sous.

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere de Moia. Bonanat Ventaiol de Moia

poblacio

mides

Moia 45 x 34,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio