Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 358

data

1423 setembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Oller, prevere de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Oller, prevere de Moia, fill de Guillem Oller i Margarida, ven als marmessors del testament de Constan?a Crosos de Moia, diversos censals que te establerts a fi de finan?ar un aniversari.

notari

Joan Puigcasat

testimonis

Pere Colell. Bernat Parer, clergue, fill de Bernat Parer, barber de Moia

poblacio

mides

Moia 59,5 x 39,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio