Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 395

data

1443 octubre 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira, de Sant Pere de Ferrerons i Roger Castell, rector de Ferrerons

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Rovira, propietari del mas Rovira de Sant Pere de Ferrerons, com a marmessor del testament del seu pare Pere Benet Rovira, i a fi de finan?ar un aniversari creat per aquest a la parroquia de Sant Pere de Ferrerons,

notari

Pere Joan Argemir, notari de Moia

testimonis

Pere Bellsola. Joan Clusella, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 65 x 50 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio