Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 396

data

1443 mar? 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Nicolau Soler de Moia i Bartomeu Coromines, prevere de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Nicolau Soler, propietari del mas Magadins de Moia, com a marmessor del testament del seu fill Joan Soler, ven a Bartomeu Coromines, prevere de Moia, administrador dels aniversaris de l'esglesia, un censal mort de 10 sou

notari

Pere Joan Argemir, notari de Moia

testimonis

Bernat Argemir. Bernat Verdaguer de Moia

poblacio

mides

Moia 58 x 46 cm

observacions

S'adjunta apoca.
Tornar al llistat

administracio