Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 408

data

1448 setembre 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Prat i Pere Joan Argemi de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Bernat Prat de Moia ven a Pere Joan Argemi, prevere de Moia un censal mort de 10 lliures a rao de 10 sous anuals de pensio.

notari

Bernat Passarell, prevere de Moia

testimonis

Francesc Coma. Marti Vendremola, barber de Moia. Jaume Sala, clergue

poblacio

mides

Moia 46 x 66,5 cm

observacions

El censal es establert sobre unes terres propietat del mas Prat.
Tornar al llistat

administracio