Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 414

data

1541 agost 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Colomer de Moia i Antoni Puigdomenech de Sallent

tipologia

Venda de censal mort

regest

Antoni Colomer i la seva esposa Alamanda de Moia, venen a Antoni Puigdomenech, paraire de Moia, un censal mort de 10 lliures a rao de 10 sous anuals de pensio

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell. Joan Cerverissa, prevere de Moia

poblacio

mides

Moia 37,5 x 21,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio