Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 423

data

1455 abril 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Benefici del sagrat Cos de Crist de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Joan Roset de Moia i Gispert Roset, resident al mas de la Plana de Moia, com a marmessors del testament de Joan Roset, sabater de Moia, venen a Francesc Gili, rector de Moia i a Bernat Clus, prevere beneficiat del sagrat

notari

Pere Joan Argemi, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Joan Verdaguer de Moia

poblacio

mides

Moia 54 x 59 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio