Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 426

data

1458 juny 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Esteve Artigues de Blanes i Pere Cuc d'Angles

tipologia

Venda de terres

regest

Esteve Artigues i els seus de Balnes, hereus i propietaris dels bens que foren de Margarida Artigues, venen a Pere Cuc d'Angles, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat La Riureta d'Angles pel preu de 90 sous

notari

NULL

testimonis

Pere Monjo, teixidor. Bartomeu Artau d'Angles

poblacio

mides

Angles 46 x 30 cm

observacions

Manca la signatura del notari
Tornar al llistat

administracio