Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 813

data

1580 maig 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Antonell i Jaume Bojons, de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Joan Antonell, pages de Moia i el seu fill Montserrat, hereus i propietaris del mas Antonell venen a Jaume Bojons, pages de Moia, un censal mort de 50 sous anuals de pensio pel preu de 50 lliures.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Montserrat Passarell, ferrer. Sebastia Samar, Bartomeu Traver, pagesos, tots ellls de Moia.

poblacio

mides

Moia 54 x 52 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio