Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 815

data

1590 febrer 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia

tipologia

Venda de censal mort

regest

Jaume Argemir, paraire de Moia i els seus, venen a la Comunitat de canonges i preveres de l'esglesia de Moia, un censal mort de 36 sous anuals de pensio pel preu de 36 lliures. El censal es crea sobre una casa que Joan J

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Bartomeu Vilarubia, paraire. Antic Torrents, notari, tots de Moia

poblacio

mides

Moia 54 x 62,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio