Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX)

VOLUMS I CAIXES (segons la ordenació de Salvador Farràs)

 

 

Ref.

ubicació

titol

dates

observacions

1

volum 1

[Referencies a censos]

1651-....

2

volum 2

Llibre de memories per conductes dels preveres de la Rnt. Comunitat de Moya y convocacions.

1598-1638

3

volum 3

Deposits de funeraria

1658-1680

4

volum 4

Llibre en lo qual se asentaran las venturas de funeraria y donaus de aquella comensant lo any 1646 fins a 1680

1646-1680

5

volum 5

Donaus de pvres. de la Comt. de Sta. Ma. De Moya dels ploms deposara cada mes missas y distribucions comensant en lo janer 1681 fins lo ultim de Xbre

1681

6

volum 6

Llibre en lo qual se asentaran quisqun any totes les rendes y homoluments de la comunitat dels preveres de la yglesia de Moya y tambe los gastos en qu

1638-1680

7

volum 7

Llibre de difinissions de comtes comensant en 1608

1608-1702

8

volum 8

Llibre de entrades y exides de diners de 1559 fins lo any 1630

1559-1630

9

volum 9

Llibre ahont estaran assentadas las entradas y axidas dels diners de les misses de devotio comensant lo dia de Sant Joan de juny 1645

1638-1647

datacio aproximada

10

volum 10

Liber primus convocationum-De 1576 a 1653

1576-1653

11

volum 11

Llibre de donaus ordinaris y extraordinaris de la Rnt. Comt. de Sta. Maria de Moya comensant en lo any 1681

1681-1749

12

volum 12

Llibre de donaus de pvres. de la com. de Sta. M de Moya dels ploms posaran de venturas comensant en lo janer 1681 fins lo ultim Xbre.

1681-1698

13

volum 13

Llibre de entrades y exides de la Rnt. Comunitat de preveres de la vila de Moya eo dels deposits de las pecunias y pias fundacions de aquella prenent

1687-1712

14

volum 14

Llibre dels deposits de la caxa de esmersos entradas y axidas comensant lo an 1687

1687-1716

15

volum 15

Llibre de deposits de la funerarias dels preveres de la comunitat de Sta. M de Moya comensant al janer 1699

1699-1735

16

volum 16

Registre dels actas del arxiu de la comunitat del clero de la yglesia de nostra senyora de Moya de les rendes exegidoras en lo mes de janer

s. XVI-XVII

17

volum 17

Llibre mayor de la comunitat de preveres de la vila de Sta. M de Moya Bisbat de Vich en lo qual estan continuadas totas las institucions tant antiga

1693

18

volum 18

[Fragment de llibre de rendes]

s. XVII

19

volum 19

[Comptes]

s. XVII

Molt deteriorat

20

volum 20

[Llibre index dels membres de la Confraria Major]

s. XVII-XVIII

Següent

Últim

Tornar catàleg

 


administracio