Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 512

data

1613 maig 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elises i Nicolau Dimas, de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar

regest

Francesc Elises, mercader de Moia estableix per un periode de tres anys a Nicolau Dimas, metge resident a Moia, un pati de terra on ara hi ha un hort ubicat fora de les muralles de la vila al lloc anomenat Ferrafinals de

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Nicolau Barrera, prevere. Magi Verdeguer, paraire

poblacio

mides

Moia 35 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio