Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 516

data

1420 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Padros de Moia i Pere Padros de Sant Fruitos de Balanya

tipologia

Venda de cens

regest

Francesc Padros de Moia i el seu germa Pere Padros de Sant Fruitos de Balanya, venen als marmessors del testament de Clara, esposa de Bonanat de Santaman?, un cens de 30 sous i 6 diners, establert sobre els seus bens, qu

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Vilarjoana, Pere Balmes, de Moia

poblacio

mides

Moia 67 x 57,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio