Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 673

data

1566 febrer 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Cortada, esposa Margarida i filla Francisca, de Cervia

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Bernat Cortada, paraire de Cervia i la seva esposa Margarida, concedeixen a la seva filla Francisca, en concepte de dot matrimonial de 40 lliures amb motiu del seu casament amb Salvi Pelnella.

notari

Pere Hams, notari de Girona.

testimonis

Pere Mascot de Junya. Joan Ferrer, notari

poblacio

mides

Girona 32 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio