Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 755

data

1579 novembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Casals de Fran?a, resident a Moia. Bartomeu Traver de Moia

tipologia

Venda d'un pati per edificar

regest

Joan Casals, alies Salavert, pages de Fran?a, pero resident a Moia, ven a Bartomeu Traver de Moia, una meitat d'un pati amb casa ubicada al lloc anomenat la Coma d'en Vilarasau de Moia, pel preu de 3 lliures i 12 sous.

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Jaume Sola Salabruneta, pages. Jaume Argemir del Palau, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 52,5 x 44 cm

observacions

S'adjunta apoca. El pati te un cens de 6 sous anuals pagadors a Antoni Vilarassau.
Tornar al llistat

administracio