Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 768

data

1581 octubre 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir de Moia. Joan Bussanya i Julia Pujades, de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Miquel Argemir, notari de Moia, hereu i propietari dels bens que foren del seu pare Joan Argemir, notari, estableix en emfiteusi a Joan Bussanya i Julia Pujades, pagesos de Moia, un pati amb casa i terra adjunta, ubicada

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Bernat Ribes, paraire de panys de llana, Jaume Guamira, estudiant d'Artes, resident a Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio