Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 775

data

1582 novembre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Bussanya i Julia Pujades, Pere Canudas, tots de Moia

tipologia

Venda d'un pati per edificar

regest

Joan Bussanya, paraire de Moia i Julia Pujades, sabater de Moia, venen a Pere Canudas, prevere de Moia i rector de Sant Feliu de Rodors, un pati de terra ubicat al lloc anomenat el Camp de la Noguera, for muralles de la

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

Bernat Ribes, paraire. Francesc Casals, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 50 x 46,5 cm

observacions

S'adjunta apoca i document de pressa de possessio
Tornar al llistat

administracio