Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 901

data

1607 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Argemir de Moia. Comunitat de canonges i preveres de Moia.

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pere Argemir, paraire de llana de Moia, fill de Miquel Argemir, notari de Moia, ven a la comunitat de canonges i preveres de Moia, un censal mort de 30 lliures a rao de 30 sous anuals de pensio establerts sobre diversos

notari

Valenti Bussanya, prevere de Moia

testimonis

Pere Rovira, pages, Joan Bussanya, paraire de Moia

poblacio

mides

Moia 45 x 71 cm

observacions

S'adjunta apoca i el document de compromis dels pagadors del cens i censos de les cases
Tornar al llistat

administracio