Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 796

data

1587 juny 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Serapi Saiol, Jaume Arenys, de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Serapi Saiol, prevere beneficiat de Moia i Jaume Arenys, prevere de Moia i rector de Sant Marti de Parera, marmessors del testament de Francesc Arenys, prevere de Moia, assignen un censal mort de 100 sous anuals de pensi

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Honorat Coma, diaca de Moia. Francesc Pla nunci de Vic

poblacio

mides

Moia 40 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio