Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 910

data

1611 gener 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Mayneri i Mateu Camps, paraire de Girona

tipologia

Venda de cases

regest

Pere Martiner, mestre de cases de Figueres, en mom seu i com a procurador de Margarida Mayneri, vidua de Joan Mayneri, ven a Mateu Camps, paraire de Girona, una casa amb ort ubicada al carrer anomenat d'en Ginesta de la

notari

Honorat Duran, notari de Girona

testimonis

Joan vErnedes, teixidor de lli de Girona. Joan Dalmau, teixidor de Girona

poblacio

mides

Girona 60 x 83 cm

observacions

S'adjunt apoca i document de pressa de possessio.
Tornar al llistat

administracio