Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 921

data

1614 gener 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida Puig, vidua de Joan Puig i Joan Terme, apotecari de Cardona

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Margarida Puig, vidua de joan puig, la seva cunyada Joana Coniller, i la seva neboda Damiana Puig, reconeixen un censal mort de 30 lliures a rao de 30 sous anuals de pensio, que el difunt Joan Puig tenia amb Joan Terme,

notari

Montserrat Riera, notari de Moia

testimonis

Jaume Montbui, paraire. Bernat coll, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 48 x 31 cm

observacions

Veure doc. 922
Tornar al llistat

administracio