Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 927

data

1615 febrer 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Casas, argenter de girona, i Mancia, filla de Pere Antic ribot, metge de Girona

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Francesc Casas, argenter de Girona al seu sogre Pere Antic Ribot, metge de Girona, conforme li ha pagat les 400 lliures que li devia en concepte de dot esponsalici pel casament amb la seva filla Mancia.

notari

Pere barril, notari de Girona

testimonis

Francesc soler, clergue. Rafael Vidal, mercader de Girona

poblacio

mides

Girona 17 x 35 cm

observacions

Els capitols matrimonials son el document numero 918
Tornar al llistat

administracio