Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 820

data

1591 juliol 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir i Elionor Sobrebals, de Moia

tipologia

Carta

regest

Carta mitjan?ant la qual Jaume Argemir, paraire de Moia, i els seus concedeixen a Elionor Sobrebals, vidua de Joan Sobrebals, mercader de Moia, la facultat d'absoldre i redimir l'import de tots els censos que havien venu

notari

Pere Casals, prevere de Moia

testimonis

Joan Passarell, prevere. Miquel Balles, tots de Moia

poblacio

mides

Moia 28 x 46,5 cm

observacions

Veure documents numero 817 i 818.
Tornar al llistat

administracio